PETROGRAFIA SKAŁ - ABC A HEAD - Laboratorium mikroskopii i preparatyki mikroskopowej

Petrografia - usługiPetrografia i mineralogia skał

Pamięci prof. Romana Chlebowskiego wieloletnimu wykładowcy Uniwesytetu Warszawskiego i autora prac na temat petrografii skał osadowych.

W najogólniejszym ujęciu metody laboratoryjne petrografii zmierzają do interpretacji geologicznej warunków powstawania skały i jej przemian diagenetycznych oraz określenia skałdu mineralnego, opisania wzajemnych relacji między minerałami, opisania mikrostruktur, a na samym końcu określenia nazwy skały.

Z uwagi na powyższe bardzo dobrą metodą opisu petrograficznego skały jest wykonanie analizy petrograficznej z użyciem płytek cienkich wykonanych ze skały.

Płytki cienkie czyli preparat wykonany ze skały posiada grubość około 30 mikrometrów i jest umieszczony na płytce szklanej dzięki czemu spolaryzowane światło może swobodnie penetrować skałę, a obserwator na podstawie cech charakterystycznych dla kazdego minerału jest w stanie rozpoznać i opisać skąłd mineralny skały oraz zakwalifikować ją do poszczególnych litotypów.

Opis petrograficzny skał wykonywany jest zgodnie z normami Polskimi

Płytki cienkie można zamówić w naszym laboratorium, poniżej znajduje się kontakt:

Kontakt mail: piotrk@abcahead.com.pl

Tel. 507 462 092

Dla poszukiwaczy meteorytów

Dla poszukiwaczy meteorytów posiadamy specjalną ofertę wykonania preparatyki badawczej czyli płytki cienkiej do obserwacji minerałów w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym. Po wstępnej analizie skałdu petrograficznego skały, opcjonalnie preparat jest kierowany do badań z użyciem mikroskopu skaningowego.

Laboratorium petrografii skał

Naszym klientom proponujemy płytki cienkie wykonane z użyciem precyzyjnych specjalistycznych maszyn, do polerowania skał używamy zawiesin diamentowych. Trudne w obróbce skały są w pierwszym etapie zatapiane w próżni żywicą epoksydową, następnie są szlifowane i naklejone na płytki cienkie. Po odcięciu i zeszlifowaniu do około 30 mikrometrów lub innej grubości w zależności od wymagań klienta, wykonywane są polery przy użyciu zawiesiny diamentowej lub zakrywane szkiełkiem nakrywkowym.

Opis petrograficzny skał wykonywany jest w laboratorium z użyciem mikroskopu polaryzacyjnego. Petrografia skał wykonywana jest zgodnie z normami, a opis uwzględnia uwagi na temat mikrostruktur oraz skałdu mineralnego i zmian diagenetycznych skały.

Ta strona posiada następujące strony: Home, Usługi, Osadowe, Magmowe, Metamorficzne

Wyposarzenie

Mikroskop polaryzacyjny

Posiadamy wysokiej klasy mikroskop polaryzacyjny do obserwacji płtek cienkich w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym. Dzięki temu możemy wykonać pełen zakres analizy petrograficznej z minerałami skałotwórczmi oraz z minerałami kruszcowymi (nieprzezorczystymi - siarczkami, siarkosolami, tlenkami itd...)

Sprzęt do wykonania preparatki

W celu uzyskania profesjonalnego preparatu badawczego na płytce szklanej, posiadamy profesjonalny sprzęt do docierania i polerowania próbek geologicznych.

Nasz serwis

Przygotowanie preparatyki badawczej - płytki cienkie

Analiza petrograficzna skał - petrografia skał

Rozdzielanie minerałów w cieczach ciężkich

Website template designed by templatemonster