PETROGRAFIA SKAŁ - ABC A HEAD - Laboratorium mikroskopii i preparatyki mikroskopowej

Petrografia skał osadowych Petrografia i mineralogia skał

Klasyfikacja skał osadowych

Podobnie jak problem skał magmowych i metamorficznych, tak i zagadnienie logicznej i praktycznej klasyfikacji skał osadowych nastręcza liczne trudności. Wiadomo że w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych klasyfikacja jest niełatwa, gdyż często muszą być postawione sztuczne granice tam, gdzie stopniowe przejścia są oczywiste. W klasyfikacji skał osadowych jeszcze dołączają się dodatkowe trudności wynikające z faktu, że utwory różnych procesów sedymentacji – mechanicznych, chemicznych i biochemicznych są często ze sobą zmieszane w jednej i tej samek skale.

Trudności klasyfikacji nastręcza też fakt że skała osadowa rzadko jest zbudowana tylko z jednego składnika mineralnego, najczęściej jest ona utworem mieszanym, powstałym z różnych składników o odmiennych cechach genetycznych. Nie można również przeprowadzić jednolitej klasyfikacji według jednej głównej właściwości, takiej jak skład mineralny, struktura, skład chemiczny lub warunki powstawania.

Schemat klasyfikacji skał osadowych
 • Skały okruchowe:
 • 1.Psefity
 • 2.Psamity
 • 3.Aleuryty
 • Skały ilaste:
 • 1.Skały ilaste rezydualne
 • 2.Skały ilaste transportowane
 • Skały pochodzenia chemicznego i biochemicznego:
 • 1.Skały węglanowe
 • 2.Skały żelaziste
 • 3.Skały krzemionkowe
 • 4.Skały fosforanowe
 • 5.Ewaporaty
 • 6.Kopalne paliwa stałe
Struktury i tekstury skał osadowych

Kontakt mail: piotrk@abcahead.com.pl

Tel. 507 462 092

Pozostałe usługi

Analiza w mikroobszarze
to usługa sugerowana dla profesjonalnych badań minerałów i skał w mikroobszarze.

Analizy geochemiczne skierowane do klientow kórym zależy na zbadaniu całościowego składu chemicznego skał

Analiza minerałów ciężkich wykonywana w cieczach ciężkich a następnie pod mikroskopem polaryzacyjnym.

Laboratorium petrografii skał

Z szerokiego wachlaża dostępnych i stosowanych metod badawczych, selektywnie dobierane są najprostsze i najtańsze. Przykładowo analizę płytek cienkich pod mikroskopem, analizę sitową, badania rentgenograficzne, badania mikroskopem skaningowym itd...

Badania petrograficzne skał prowadzone przez firmę ABC A HEAD są wkonywane zgodnie z normami oraz standardami Polskimi i Europejskimi. Posiadamy profesjonalny sprzęt do wykonywania preparatyki badawczej oraz mikroskop z kamerą do obserwacji w spolaryzowanym świetle przechodzącym i odbitym. Ponadto posiadamywieloletnie doświadczenie w analizie petrografii skał oraz mineralogii i geochemi. Oferujemy krótkie terminy wykonania zleceń.

Ta strona posiada następujące strony: Home, Usługi, Osadowe, Magmowe, Metamorficzne

Wyposarzenie

Mikroskop polaryzacyjny

Posiadamy wysokiej klasy mikroskop polaryzacyjny do obserwacji płtek cienkich w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym. Dzięki temu możemy wykonać pełen zakres analizy petrograficznej z minerałami skałotwórczmi oraz z minerałami kruszcowymi (nieprzezorczystymi - siarczkami, siarkosolami, tlenkami itd...)

Sprzęt do wykonania preparatki

W celu uzyskania profesjonalnego preparatu badawczego na płytce szklanej, posiadamy profesjonalny sprzęt do docierania i polerowania próbek geologicznych.

Nasz serwis

Przygotowanie preparatyki badawczej - płytki cienkie

Analiza petrograficzna skał - petrografia skał

Rozdzielanie minerałów w cieczach ciężkich

Analiza sitowa

Website template designed by templatemonster