PETROGRAFIA SKAŁ - ABC A HEAD - Laboratorium mikroskopii i preparatyki mikroskopowej

Petrografia skał Petrografia i mineralogia skał magmowych

Najwcześniejsze klasyfikacje skał magmowych zostały wykonane w XVIII i w XIX wieku. Systematyki te wykorzystywały możliwość rozpoznawania poszczególnych minerałów na podstawie cech zewnętrznych i prostych reakcji chemicznych. Liczba wyróżnionych wówczas skał nie była zbyt duża. Wielu z nich przypisano niewłaściwe nazwy, zakładając że skały makroskopowo podobne mają analogiczny skład mineralny.

Wprowadzenie mikroskopu polaryzacyjnego do badań skał (H.C. Sorby 1858) stworzyło szersze możliwości w zakresie identyfikowania minerałów skałotwórczych.

Rozwój metod ilościowej analizy fazowej stworzył możliwości klasyfikacji skał magmowych na podstawie ilościowego oznaczania składu mineralnego. Jeśli dawne wyniki badań były niedokładne i w niektórych przypadkach identyfikacja minerałów mogła budzić zastrzeżenia z powodu niedokładności metod ich określania to obecnie możliwe jest uzyskanie dość dokładnego obrazu stosunków ilościowych między minerałami tworzącymi skałę zwłaszcza dobrze skrystalizowaną. W postępowaniu tym doniosłą rolę gra również ilościowa analiza chemiczna skały i jej składników.

Dla terenowego, przybliżonego określenia stanowiska skały duże znaczenie ma makroskopowe określenie dostrzegalnej zawartości minerałów ciemnych zasobnych w FeO, Fe2O3, MnO, MgO, oraz minerałów jasnych, zwłaszcza kwarcu. Dokładne wartości można uzyskać w trakcie badania pod mikroskopem płytek cienkich. W zależności od zawartości SiO2 skały magmowe bywają dzielone na:

  • Skały kwaśne – zawierające powyżej 65% wag. SiO2
  • Skały obojętne – zawierają od 53 do 65 % wag. SiO2
  • Skały zasadowe – zawierają od 44-53 % SiO2>
  • Skały ultrazasadowe – zawierają poniżej 44 % SiO2

Dokładniejszego podziału skał dokonuje się na podstawie zawartości minerałów jasnych tj. zasobnych w SiO2 i Al2O3 a więc kwarcu, skaleni oraz skaleniowców. W dość szerokim użyciu jest system A.Johannsena. Graficznym obrazem tej klasyfikacji są dwa czworościany zestawione podstawami, w których narożach umieszczone są: kwarc, skaleń potasowy, albit, anortyt i skaleniowce. Podział na klasy został przeprowadzony na podstawie zawartości minerałów ciemnych. Podział na rzędy i rodziny został następnie dokonany na podstawie ilościowych stosunków między podanymi minerałami jasnymi.

Kontakt mail: piotrk@abcahead.com.pl

Tel. 507 462 092

Pozostałe usługi

Analiza w mikroobszarze
to usługa sugerowana dla profesjonalnych badań minerałów i skał w mikroobszarze.

Analizy geochemiczne skierowane do klientow kórym zależy na zbadaniu całościowego składu chemicznego skał

Analiza minerałów ciężkich wykonywana w cieczach ciężkich a następnie pod mikroskopem polaryzacyjnym.

Laboratorium petrografii skał

Z szerokiego wachlaża dostępnych i stosowanych metod badawczych, selektywnie dobierane są najprostsze i najtańsze. Przykładowo analizę płytek cienkich pod mikroskopem, analizę sitową, badania rentgenograficzne, badania mikroskopem skaningowym itd...

Badania petrograficzne skał prowadzone przez firmę ABC A HEAD są wkonywane zgodnie z normami oraz standardami Polskimi i Europejskimi. Posiadamy profesjonalny sprzęt do wykonywania preparatyki badawczej oraz mikroskop z kamerą do obserwacji w spolaryzowanym świetle przechodzącym i odbitym. Ponadto posiadamywieloletnie doświadczenie w analizie petrografii skał oraz mineralogii i geochemi. Oferujemy krótkie terminy wykonania zleceń.

Ta strona posiada następujące strony: Home, Usługi, Osadowe, Magmowe, Metamorficzne

Wyposarzenie

Mikroskop polaryzacyjny

Posiadamy wysokiej klasy mikroskop polaryzacyjny do obserwacji płtek cienkich w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym. Dzięki temu możemy wykonać pełen zakres analizy petrograficznej z minerałami skałotwórczmi oraz z minerałami kruszcowymi (nieprzezorczystymi - siarczkami, siarkosolami, tlenkami itd...)

Sprzęt do wykonania preparatki

W celu uzyskania profesjonalnego preparatu badawczego na płytce szklanej, posiadamy profesjonalny sprzęt do docierania i polerowania próbek geologicznych.

Nasz serwis

Przygotowanie preparatyki badawczej - płytki cienkie

Analiza petrograficzna skał - petrografia skał

Rozdzielanie minerałów w cieczach ciężkich

Analiza sitowa

Website template designed by templatemonster