PETROGRAFIA SKAŁ - ABC A HEAD - Laboratorium mikroskopii i preparatyki mikroskopowej

Petrografia skał Petrografia i mineralogia skał

Pamięci prof. Romana Chlebowskiego wieloletnimu wykładowcy Uniwesytetu Warszawskiego i autora prac na temat petrografii skał osadowych.

Badania petrograficzne skał, a zwłaszcza skał osadowych, są nierozerwalnie związane z poprzedzającymi je badaniami terenowymi. Badania terenowe i dobra orientacja geologiczna są istotnymi momentami pracy petrografa w ogóle, a w badaniach petrograficznych formacji skalnych są elementami niezbędnymi.

Po makroskopowym opisie próbki, między innymi po opisie wzajemnych stosunków warstw skalnych w konkretnej sytuacji geologicznej, a następnie po opisie pobranej próbki i makroskopowej charakterystyce sposobu wykształcenia i ułożenia zespołów mineralnych w próbce, dochodzimy do określenia i wyboru odpowiednich metod laboratoryjnych dla uzyskania dokładnej charakterystyki petrograficznej danej skały. Niejednokrotnie już po wstępnym badaniu płytek cienkich pod mikroskopem polaryzacyjnym możemy decydować potrzebie wyboru zasadniczej metody, która umożliwi pełną charakterystykę badanej skały. Zatem świadomy odpowiednich metod badawczych jest nie tylko istotny ale i decydujący o powodzeniu badań petrograficznych, zawsze zmierzających do interpretacji geologicznej warunków powstawania skały i jej przemian diagenetycznych.

Analiza petrograficzna

Analiza petrograficzna na płytkach cienkich w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym polega na analizie skałdu mienralnego skał. Badaniom poddawane są zarówno duże fragmenty skał z których wycinane są "klocki" o wymiarach 45x26mm a następnie z nich są wykonywane płytki cienkie do analizy petrograficznej w świetle przechodzącym. Płytki cienkie mogą być polerowane i dodatkowo może być wykonana analiza petrograficzna w spolaryzowanym świetle odbitym. Opisowie podlegają minerały kuszcowe tj. siarczki, arsenki, tlenki metali etc.

Analiza petrograficzna - usługi

Nasza firma wykonuje usługę analiza petrograficzna skał. Analizę petrograficzną wykonujemy zgodnie z normami polskimi. Koszt analizy petrograficznej jest uzalezniony od stopnia trudności opisu skał czyli od czasu poświęconego na opis petrograficzny. Przed sporządzeniem opisu wykonywane są płytki cienkie ze skał których cena jest wliczona w koszt usługi jako podstawa usługi. Ponadto możemy wykonać same płytki cienkie do obserwacji pod mikroskopem lub przeprowadzić badania od pobrania skał w terenie do pełnego raportu zawierającego analizy petrograficzne, XRD, SEM, EPMA. Każda analiza petrograficzna zawiera dokumentację mikrofotogrficzną. Zapraszamy do kontaktu poniżej.

Petrografia

Petrografia skał

Kontakt mail: piotrk@abcahead.com.pl

Tel. 507 462 092

Pozostałe usługi

Analiza w mikroobszarze
to usługa sugerowana dla profesjonalnych badań minerałów i skał w mikroobszarze.

Analizy geochemiczne skierowane do klientow kórym zależy na zbadaniu całościowego składu chemicznego skał

Analiza minerałów ciężkich wykonywana w cieczach ciężkich a następnie pod mikroskopem polaryzacyjnym.

Laboratorium petrografii skał

Z szerokiego wachlaża dostępnych i stosowanych metod badawczych, selektywnie dobierane są najprostsze i najtańsze. Przykładowo analizę płytek cienkich pod mikroskopem, analizę sitową, badania rentgenograficzne, badania mikroskopem skaningowym itd...

Badania petrograficzne skał prowadzone przez firmę ABC A HEAD są wkonywane zgodnie z normami oraz standardami Polskimi i Europejskimi. Posiadamy profesjonalny sprzęt do wykonywania preparatyki badawczej oraz mikroskop z kamerą do obserwacji w spolaryzowanym świetle przechodzącym i odbitym. Ponadto posiadamywieloletnie doświadczenie w analizie petrografii skał oraz mineralogii i geochemi. Oferujemy krótkie terminy wykonania zleceń.

Ta strona posiada następujące strony: Home, Usługi, Osadowe, Magmowe, Metamorficzne

Wyposarzenie

Mikroskop polaryzacyjny

Posiadamy wysokiej klasy mikroskop polaryzacyjny do obserwacji płtek cienkich w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym. Dzięki temu możemy wykonać pełen zakres analizy petrograficznej z minerałami skałotwórczmi oraz z minerałami kruszcowymi (nieprzezorczystymi - siarczkami, siarkosolami, tlenkami itd...)

Sprzęt do wykonania preparatki

W celu uzyskania profesjonalnego preparatu badawczego na płytce szklanej, posiadamy profesjonalny sprzęt do docierania i polerowania próbek geologicznych.

Nasz serwis

Przygotowanie preparatyki badawczej - płytki cienkie

Analiza petrograficzna skał - petrografia skał

Rozdzielanie minerałów w cieczach ciężkich

Analiza sitowa

Website template designed by templatemonster